Český Krumlov.com-O městě-Stručný přehled dějin města

Stručný přehled dějin města

Chronologický přehled dějin Českého Krumlova od nejstarší zmínky o trvalém osídlení po moderní současnost.

6000 – 5000  př.n.l. - doloženo nejstarší trvalé osídlení na území města

8. - 12. století - raně středověké osídlení na území dnešního Českého Krumlova.

1253 - Krumlov, od pol. 15. století nazývaný Český, je poprvé uváděn v písemných pramenech jako sídlo Vítka z rozvětveného rodu Vítkovců

1302 - vymírá krumlovská větev Vítkovců. Jejich majetek získávají  příbuzní páni z Rožmberka a Krumlov se stává jejich sídelním městem. Rožmberkové patřili až do vymření v 17. století mezi nejmocnější šlechtické rody v Čechách a opakovaně zastávali nejvyšší funkce v zemských úřadech. Jejich mocenské ambice je často vedly i do otevřených střetů s českými panovníky. Díky trvalé péči Rožmberků se během následujících tří staletí stává Český Krumlov hospodářským a kulturním centrem rozsáhlého rožmberského panství na jihu Čech. Erbem pánů z Rožmberka je červená růže na stříbrném poli, obohacená od 2. poloviny 16. století červeno stříbrnými kosmými pruhy v dolní polovině erbu

kolem roku 1300 - začátek 14. století -  postupné budování krumlovského hradu. Vzniká podhradí zvané Latrán a pravděpodobně Jindřich I. z Rožmberka zakládá vlastní vnitřní město s prostorným čtvercovým náměstím

1. polovina 14. století - Petr I. z Rožmberka zakládá v Č.Krumlově farní kostel sv. Víta, špitál s kaplí sv. Jošta, uděluje městu rozsáhlá majetková privilegia a společně s manželkou Kateřinou iniciuje založení kláštera minoritů a klarisek

1394, 1402 - během odboje šlechty proti panovníkovi je na krumlovském hradě dvakrát vězněn český král Václav IV.

1439 -  dokončena vrcholně gotická přestavba farního kostela sv. Víta

1494 - bratři z Rožmberka udělili městu tzv. právo královské. Obsahem privilegia bylo povolení svobodného odkazu majetku, odvolací právo  v soudních věcech a další výsady.

1551 – 1592 -  krumlovským vladařem je Vilém z Rožmberka, který současně zastává nejvyšší úřady českého království a zahraničními diplomaty je pro svůj vliv označován jako místokrál v Čechách. Vilém z Rožmberka provedl renesanční přestavbu gotického hradu a za jeho vlády dochází také k zásadní proměně vzhledu města. Renesančními přestavbami starých gotických domů a výstavbou nových budov se v  zásadě dovršuje  stavební vývoj města v jeho půdorysné dispozici a v základních výtvarných a pohledových dominantách.

1555 - rozhodnutím Viléma z Rožmberka jsou spojeny v jeden celek dříve samostatné obce Latrán a vnitřní město

1601 -  poslední mužský člen rodu Rožmberků Petr Vok prodává  českokrumlovské panství včetně města Českého Krumlova císaři a českému králi Rudolfovi II. Habsburskému

1601 - 1622 - Český Krumlov je majetkem českých panovníků. V letech 1606 - 1609 je na krumlovském zámku ubytován psychicky labilní levoboček císaře Rudolfa II. don Julius de Austria. Jeho pobyt na zámku doprovází bouřlivé excesy, vrcholící brutální vraždou Markéty Pichlerové, dcery krumlovského lazebníka

1622 - císař Ferdinand II. Habsburský věnoval panství Český Krumlov, povýšené záhy na knížectví,  za prokázané služby Janu Oldřichovi z Eggenberku. Krumlov byl sídelním městem Eggenberků do r. 1719. Za eggenberské vlády dochází k barokním úpravám zámku a městských domů, barokní výtvarné umění se intenzivně projevuje ve vybavení církevních objektů.

1664 - vladařem krumlovského knížetsví se stává vnuk Jana Oldřicha, Jan Kristián z Eggenberku (1641 - 1710), úspěšný hospodář  a velkorysý kulturní mecenáš. Jeho manželkou byla Marie Ernestina ze Schwarzenberku (1649 - 1719)

1719 - krumlovské panství získává dědictvím rod Schwarzenberků.

1741- 1782 -  krumlovským vladařem byl Josef Adam ze Schwarzenberku. Pokračoval v barokních úpravách zámku, kde mimo jiné dal v r. 1748 zřídit malovaný maškarní sál a v r. 1767 přestavěl zámecké barokní divadlo do té podoby, jak ho známe dnes.  

Konec 18. století - 1. polovina 19. století - v důsledků politických změn, necitlivého prosazování osvíceneckých názorů a nastupující industrializace dochází k znehodnocování mnoha umělecky  cenných budov ve městě. V roce 1773 je jezuitská kolej přeměněna na kasárny, r. 1782 zrušen klášter klarisek,  r. 1788 zrušen kostel sv. Jošta a v letech 1835 - 1880 postupně zbořeno osm gotických městských bran.

po roce 1850 - Český Krumlov jako sídlo okresního hejtmanství, okresního soudu a berního úřadu se stává správním, hospodářským i kulturním centrem nově vzniklého okresu. Rozvíjí se hospodářství, roste počet obyvatel.

1911 – 1917 - V Českém Krumlově pobývá malíř Egon Schiele, vůdčí osobnost rakouského expresionismu, a kromě jiného zde vytváří obrazový cyklus Mrtvé město.  

1939-45 - během druhé světové války nedošlo v Českém Krumlově k žádným bojovým akcím ani materiálním škodám a počátkem května 1945 osvobodila město americká armáda. Po válce byli z města vysídleni Němci  (město bylo po staletí dvojjazyčné, česko- německé), čímž došlo k porušení kulturní kontinuity a k dlouhodobé  kulturní stagnaci města.

1947 - hrad a zámek v Českém Krumlově je společně s ostatním schwarzenberským majetkem převeden do vlastnictví státu.

1963 -  Český Krumlov je společně s dalšími historickými městy v prohlášen městskou památkovou rezervací a je zahájen proces její regenerace

1992 - Český Krumlov je zapsán do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Město se stává proslulým turistickým centrem a dějištěm mnoha významných kulturních událostí.

Kde přespat?

Nejoblíbenější ubytování v Českém Krumlově

Prohledat web: